แจ้งรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมลล์โรงเรียน @mwk.ac.th (สำหรับครูและบุคลากร)

หากครูและบุคลากรกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ใช้รหัสผ่าน 12345678
โดยรอการเข้าใช้งานประมาณ 10-20 นาที และให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง


คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
กลุ่มสาระฯ
ชื่อE-mail ที่ขอใช้รีเซ็ตรหัสผ่าน @mwk.ac.th